Privacyreglement
1.Inleiding AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) Het privacyreglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld met de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In het kort wil ik alvast kenbaar maken dat ik vertrouwelijk met de gegevens werk. Ik hoop de huidige maar ook toekomstige vraagouders een veilig gevoel mee te kunnen geven. Ik heet Sheila Minten, eigenaresse en verwerker van de gegevens voor Gastouderopvang De Olifantjes in Weert.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt Gastouderopvang De Olifantjes verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de dienst die door Gastouderopvang De Olifantjes wordt verleend. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die van u en/of uw kinderen worden verwerkt: Het verwerken en bewaren van de volgende gegevens
1. Naam, adres, woonplaats en geboortedatum ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren)
2. Telefoonnummers ouder(s)
3. E-mailadres ouder(s)
4. Burgerservicenummer ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren)
5. Gegevens noodadres
6. Gegevens huisarts en tandarts
7. Toestemmingsformulieren
8. Documenten en gegevens die betrekking hebben op de meldcode
9. Het verwerken en bijhouden van gegevens die betrekking hebben op
10. Het welzijn van het kind
11. De opvang van het kind
12. De begeleiding van het kind
13. De ontwikkeling van het kind
14. De verzorging van het kind
15. Gegevens over de gezondheid van het kind, hieronder vallen medicijngebruik en allergieën
16. Gegevens over het doorlopen van het vaccinatieschema

3. Doel van het verwerken van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
1. Het onderhouden van contacten met ouder(s)/verzorger(s)
2. Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind, als Gastouderopvang De Olifantjes hier wettelijk tot toe verplicht is.

4. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.
De hier onderstaande bewaartermijnen zijn van toepassing vanaf het moment dat het kind de opvang verlaat en de overeenkomst wordt stopgezet.
Volledige naam : 7 jaar   
Wettelijk BSN-nummer : 7 jaar   
Wettelijk De overeenkomst : 7 jaar     
Wettelijk Financiële transacties : 7 jaar     
Wettelijk Adresgegevens : 2 jaar     
Aanbevolen Geboortedatum : 2 jaar     
Aanbevolen Bijzondere gegevens:  2 jaar   
Aanbevolen E-mailadres : 2 jaar     
Aanbevolen Telefoonnummer : 2 jaar   
Aanbevolen Gegevens ontwikkeling : 2 jaar   

5.Bewaren en beveiligen van de persoonsgegevens
De bescherming van uw gegevens worden serieus genomen en er zijn passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens die opgeslagen zijn op alle digitale apparaten, zoals laptop en mobiele telefoon zijn beveiligd via beschermd account met sterk wachtwoord. Alle digitale apparaten worden regelmatig gescand door een virusscanner. Email wordt verstuurd vanuit een beveiligde omgeving. Papieren dossiers worden afgesloten bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden. Contracten en toestemmingsformulieren welke online zijn terug te vinden op de website van een gastouderbureau zijn tevens beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam. Informatie in de overdrachtsboekjes wordt enkel gedeeld met betreffende personen tot het kind Communicatie via whatsapp, Facebook of andere sociale media vindt enkel plaats met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) Foto`s en/of video’s van kinderen worden enkel met betreffende ouder(s)/verzorger(s) gedeeld tenzij anders schriftelijk is afgesproken en door alle partijen ondertekend. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact op met Gastouderopvang De Olifantjes.

6. Procedure datalekken
Indien er een data lek ontstaat waarbij de persoonsgegevens mogelijk in verkeerde handen terecht komen zal Gastouderopvang De Olifantjes u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Apparaten zullen worden geblokkeerd en wachtwoorden zullen worden aangepast.

7.Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden in het kader van de Toeslag Kinderopvang doorgegeven aan de Belastingdienst. Het gaat hierbij om de volledige naam van het kind, de adresgegevens en het BSN van het kind en de ouder(s)/verzorger(s) en de uren van opvang die worden afgenomen. Voor de uitvoering van de overeenkomst heeft het gastouderbureau dat bemiddeld toegang tot alle persoonlijke gegevens. De opvang wordt gecontroleerd door de GGD. Deze heeft een controlerende taak, bijvoorbeeld als het gaat om de leidster-kind ratio en het maximumaantal op te vangen kinderen. De GGD kan hierbij om de gegevens van het kind (naam en geboortedatum) vragen. Deze zullen op aanvraag worden verstrekt. Gegevens kunnen inzichtelijk worden gemaakt bij de boekhouder (welke een beroepsgeheim heeft) Gegevensuitwisseling bij zorgen over het kind Soms kan het voorkomen dat Gastouderopvang De Olifantjes zich zorgen maakt over (de ontwikkeling van) het kind. U kunt hierbij denken aan fysieke verzorging, geestelijke verzorging, de ontwikkeling van het kind of omgevingsfactoren. In het belang van het kind kan het dan nodig zijn om informatie uit te wisselen met derden, zoals de GGD, het consultatiebureau, de school, maatschappelijk werk etc. Gegevensuitwisseling vindt echter alleen plaats als de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor expliciet toestemming hebben gegevens. Zijn er zorgen om het kind dan heeft Gastouderopvang De Olifantjes de plicht om met de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te gaan. Met elkaar wordt gekeken hoe we deze zorgen omtrent het kind kunnen wegnemen en tot een oplossing kunnen komen. Als ouder(s)/verzorger(s) hier geen gehoor aan geven en de zorgen dusdanig groot zijn dat de gezondheid, de ontwikkeling of veiligheid van het kind in het geding zijn, ziet Gastouderopvang De Olifantjes zich genoodzaakt om melding te maken bij Veilig Thuis. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover vooraf geïnformeerd.

8.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Gastouderopvang De Olifantjes een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die in het bezit zijn van Gastouderopvang De Olifantjes naar u of een of een door u genoemde organisatie, te sturen.